Algemene voorwaarden

Art 1. Prijzen.
De prijs voor het opmaken van een energieprestatiecertificaat  wordt vastgelegd na een voorafgaandelijk bezoek van de energiedeskundige aan de op te meten woning. Een prijsberekening kan ook gebeuren op basis van plannen of op basis van foto's van de buitenzijde van de woning. De plannen en/of foto's mogen per mail overgemaakt worden aan ronny.tondeleir@skynet.be  De overeengekomen prijs omvat steeds  toegekende kortingen, 21% BTW, transportkosten en administratieve kosten.
Offertes die opgemaakt werden zonder bezichtiging van de woning kunnen na een plaatsbezoek nog gewijzigd worden mocht blijken dat de woning kleiner of groter is dan beschreven in bv een telefoongesprek of email. De verhoging mag nooit  lager of hoger zijn dan 10% van de oorspronkelijke offerte.

Art 2. Leveren van bewijsstukken en certificatie.
a. Het is in het belang van de opdrachtgever dat hij alle bewijsstukken levert van de uitgevoerde werken aan de woning. Via deze stukken kan de energiedeskundige immers een juistere berekening maken van de energetische kwaliteit van het gebouw.
b. Een energiedeskundige mag zich enkel baseren op toegelaten stukken die voorzien zijn, in het bij wet vastgelegde inspectieprotocol.  Het is de deskundige die de geldigheid van de bewijsstukken naziet en ze al dan niet aanvaard. Bij aanvaarding van de stukken moet een kopij overhandigd worden aan de deskundige om in aanmerking  genomen te worden voor de berekening.
c. Bewijsstukken die om een of andere reden afgeleverd worden nadat de berekening in de computer ingebracht werd, kunnen eventueel nog aanvaard worden mits een administratieve toeslag van 20% van de kostprijs. Eens de berekening doorgestuurd werd naar het Vlaams energieagentschap voor certificatie kunnen geen wijzigingen meer aangebracht  worden.
d. 1 (één) origineel energieprestatiecertificaat wordt afgeleverd per wooneenheid.
e. Afhankelijk of er nog opzoekingen dienen te gebeuren na de opmeting (bij gemeentebesturen, kadaster,of bij leveranciers) zal 1 origineel energieprestatiecertificaat, zo snel als mogelijk, overgemaakt worden aan de opdrachtgever hetzij per drager hetzij per post. (zie Art 5f.)
f  Kopijen worden niet geleverd.

Art 3. Onmogelijkheid tot opmeten.
a. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar ervoor te zorgen dat de deskundige op de dag van de opmeting toegang heeft tot alle lokalen en in het bijzonder tot de lokalen van de technische installaties. Dit laatste is zeker van belang bij appartementsblokken.
b. Indien zou blijken dat de opmeting, om technische redenen en buiten de wil om van het EPC kantoor Aalst, niet uitgevoerd kan worden zal niettemin het verschuldigde saldo betaald moeten  worden. Bv Indien de technische installaties niet toegankelijk zijn voor de deskundige of indien de opdrachtgever of zijn afgevaardigde niet op de afspraak aanwezig was.
c. Wanneer het tot een nieuwe afspraak moet komen om de opmetingen te beëindigen, zal een meerprijs van 65€ gevraagd worden.

Art 4. Bezwaren of betwistingen,
Elk bezwaar of betwisting dient aan de deskundige meegedeeld te worden op het moment van de opmeting.

Art 5. Betalingsmodaliteiten.
a. In principe wordt er gewerkt op basis van  voorafbetalingen. Dit betekent dat de overeengekomen som betaald dient te zijn, hetzij in cash hetzij via overschrijving, maar uiterlijk 5 werkdagen na de opmeting. Na betaling zal de factuur meegestuurd worden met het energieprestatiecertificaat. (zie ook Art 5f.)
b. In uitzonderlijke gevallen kan eerst de opmeting gebeuren en wordt een betalingstermijn van 30 dagen toegekend. Dit is niet van toepassing voor elektrische keuringen bedoeld in Art 6. Deze bestelling dient steeds binnen de vijf werkdagen betaald te zijn.
c. 30 dagen na uitgiftedatum worden laattijdig of onbetaalde facturen , ingaande de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan zeven procent op jaarbasis. Bovendien worden deze onbetaalde facturen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan tien procent, met een minimum van 75,00 Euro per woning, onverminderd het recht van het EPCkantoor-Aalst om een hogere schadevergoeding te eisen indien zij kan aantonen dat haar schade groter is.
d. Gesplitste facturen mogen opgesteld worden. Bv bij een scheiding kan een gesplitste factuur opgemaakt worden aan iedere mede-eigenaar.
e. De facturen dienen betaald te worden op het  Argenta rekeningnummer 979-5972512-33, met vermelding van het factuurnummer of het adres van de geïnspecteerde wooneenheid.
f. Het in Art 2 d en e bedoelde origineel certificaat  zal bij gesplitste facturen, overgemaakt worden aan de mede-eigenaar die het eerst zijn factuur betaald, tenzij anders overeengekomen en genoteerd werd.
g. Indien de betaling verloopt via de bankrekening zal het energieprestatiecertificaat overgemaakt worden van zodra de overeengekomen som betaald werd op de rekening waarvan sprake in Art 5e.

Art 6. Keuring van de elektrische huishoudelijke installaties.
Het EPCkantoor Aalst kan ook optreden als tussenpersoon voor het afhandelen van de keuring van de elektrische huishoudelijke installaties. Daarvoor werken wij samen met een erkend keuringsorganisme. De elektrische keuring dient vooraf betaald te worden. Van zodra de som betaald is zal het epckantoor de opdracht aan het keuringsorganisme geven.

Art 7. Annuleringen,
a. Indien de opdrachtgever zijn opdracht annuleert op minder dan 48 uur voorafgaand de opmeting, dient hij een schadevergoeding te betalen van 30% van de overeengekomen prijs tenzij anders overeengekomen wordt tussen beide partijen.
b. Wanneer de opdrachtgever zijn opdracht annuleert nadat de opmetingen gebeurd zijn dient de afgesproken som voor de 100% voldaan te worden.
c. Indien de opdracht geannuleerd wordt nadat hij doorgegeven werd aan het keuringsbedrijf van de elektrische installaties zal door het EPCkantoor-Aalst 30% van de betaalde som aangerekend worden als annulatiekosten ongeacht de kosten die door het keuringsbedrijf aangerekend worden.
d. Toegekende kortingen voor samengevoegde producten, komen te vervallen wanneer, van de gegroepeerde bestelling, 1 product geannuleerd wordt. De klant dient dan de volledige som te betalen als zou er geen korting gegeven zijn.

Art 8. Geschillen,
Alleen de Rechtbanken waaronder het  EPCkantoor -Aalst valt op grond van zijn vestigingsplaats, zijn bevoegd voor eventuele geschillen tussen de klant en het EPCkantoor Aalst.

Copyright © 2009 EPCkantoor-Aalst. All Rights Reserved.

         HOME      FAQ       PRIJZEN     EPB CERTIFICAAT BRUSSEL    LINKS

                                    ALGEMENE VOORWAARDEN      
EPC-kantoor AALST
   EPC-kantoor AALST
   Zaakvoerder Ronny Tondeleir
   Kouterveldlaan 18
   9550 Herzele
   BTW BE0811.812.893
  Erkenningsnummer;
   VEA : EP08889
   BIM :  001035075

  GSM: 0479/81.07.33
  email:ronny.tondeleir@skynet.be

.

        BELANGRIJK

VERGEET UW EPC KENGETAL
NIET TE VERMELDEN OP AL
UW PUBLICTEIT DIE U PLAATST

DIT IS VERPLICHT SEDERT 
JANUARI 2013